Regulamin

Kursy online dostępne na stronie szkolaunity.pl sprzedawane są za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem kursy.szkolaunity.pl przez Mariusza Skowrońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

 

Untrue Reality – Mariusz Skowroński
ul. Celtycka 165B, 62-800 Kalisz
NIP: 6182070824
REGON: 380185999

 

zwanym dalej Sprzedawcą, będącym twórcą i właścicielem Kursów oraz innych Materiałów cyfrowych.

Ze Sprzedawcą można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres kontakt@szkolaunity.pl
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników.

 

§ 1. Definicje

 

Użyte w regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://szkolaunity.pl/regulamin
Kurs – kurs multimedialny online realizowany drogą elektroniczną na mocy Umowy.
Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zakupu Kursu oraz korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Kursu.
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem, o treści zgodnej z Regulaminem.
Abonament – opłata za korzystanie przez Użytkownika z dostępu do platformy z Materiałami lub Kursu.
Licencja – czas, na który Użytkownik otrzymuje dostęp i może korzystać z platformy z Materiałami lub Kursu po wniesieniu określonej opłaty.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://szkolaunity.pl/
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://kursy.szkolaunity.pl

 

§ 2. Warunki świadczenia usług

 

Aby korzystać z Kursu niezbędne jest spełnienie poniższych wymogów technicznych:

 

  • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (email)
  • dostęp do Internetu na urządzeniu ze standardowym systemem operacyjnym, umożliwiającym przeglądanie stron www
  • standardowa przeglądarka internetowa wraz z włączoną akceptacją plików cookies
  • oprogramowanie do przeglądania plików pdf
  • oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików wideo

 

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów za pośrednictwem Sklepu oraz Strony.

Użytkownik nie może zakupić kursu anonimowo bądź pod pseudonimem.

Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która:

 

  • zaakceptuje niniejszy Regulamin
  • wypełniła formularz rejestracyjny podając niezbędne dane, w tym aktywne konto email, którego Użytkownik używa do korespondencji
  • wykupi Licencję dokonując opłaty abonamentu lub jednorazowej opłaty za kurs

 

Wniesienie przez Użytkownika opłaty i akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

Faktura zakupu przez Użytkownika Kursu lub innej usługi na Stronie lub w Sklepie zostanie wysłana na podany przez Użytkownika adres email.

Ceny podane na Stronie i w Sklepie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

Umowa obejmuje świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną polegającej na dostarczeniu użytkownikowi treści cyfrowych w postaci Kursu.
Sprzedawca oświadcza, że udziela Użytkownikowi Licencji niewyłącznej, która uprawnia do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Kursu na użytek własny bezterminowo. Sprzedawcy przysługują majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów Kursu, a Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kurs i usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być wykorzystane przez Użytkownika wyłącznie na użytek własny bez możliwości wykorzystania ich w całości lub części do jakichkolwiek innych celów. Upublicznianie przez Użytkownika materiałów Kursu lub rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez zgody Sprzedawcy, narusza majątkowe prawa autorskie przysługujące Sprzedawcy. Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Sprzedawca zastrzega iż podczas prowadzenia prac konserwacyjnych systemów, dostęp do Kursu może być niemożliwy lub utrudniony, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Jednakże Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć starań aby utrudnienia te występowały jak najrzadziej i jak najkrócej. Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie:

 

  • 7 dni od daty zawarcia umowy, gdzie za datę zawarcia umowy uznaje się datę wysłania przez Użytkownika przelewu (opłaty za Kurs lub inny Materiał cyfrowy) – w przypadku Kursów i innych materiałów dostępnych w sprzedaży ciągłej
  • 30 dni od daty oficjalnego startu (uruchomienia) Kursu – w przypadku Kursów dostępnych w sprzedaży okresowej.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, nie zapisanych na nośniku materialnym jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ponieważ świadczenia dokonane przez Sprzedawcę w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.
Użytkownik chcący odstąpić od umowy musi o swojej decyzji poinformować Sprzedawcę wysyłając pismo (oświadczenie) pocztą lub emailem.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi otrzymane od Konsumenta płatności w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta odstąpienia od umowy.
Wniesienie przez Użytkownika opłaty i akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

 

§ 3. Reklamacje. roszczenia, usunięcie lub zablokowanie konta

 

Sprzedawca zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, że może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług oraz usunąć konto Użytkownika w przypadku kiedy Użytkownik używa usług lub materiałów w sposób, który narusza Regulamin. W takim wypadku koszty abonamentu za korzystanie z dostępu do platformy lub koszty zakupu Kursu nie są Użytkownikowi zwracane.
Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z usługi i usunąć swoje dane, poprzez pisemne zgłoszenie na adres: kontakt@szkolaunity.pl.
Użytkownik oświadcza, że rozumie i przyjął do wiadomości, iż usunięcie konta Użytkownika związane jest z bezpowrotną utratą wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika oraz, że usunięcia zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Sprzedawcy o odszkodowanie, dla podkreślenia czego Użytkownik zrzeka się wszelkich takich roszczeń.
Związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług reklamacje, muszą być składane w formie pisemnej na adres: kontakt@szkolaunity.pl
Reklamacje należy wysłać najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. Prawidłowa reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
Reklamacje z powodu wolnego działania Usługi, które spowodowane jest przepustowością łącza internetowego Użytkownika lub innymi niewystarczającymi wymogami technicznymi nie będą rozpatrywane.
Licencja na dostęp do platformy, czyli czas dostępu, sprzedawana jest na czas określony o czym Użytkownik jest poinformowany w momencie zakupu. Reklamacje oraz prośby o bezpłatne przedłużenie lub ponowne aktywowanie licencji na dostęp do platformy ze względu na indywidualne przypadki losowe Użytkownika jak np. brak dostępu do internetu, brak czasu, wyjazd, niesprawny sprzęt komputerowy, choroba nie będą rozpatrywane.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wprowadzone zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich pojawienia się na Stronie.

Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Sprzedawcy w razie potrzeby będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny.

SZKU Logo White On Transp
(c) copyright Mariusz Skowroński. Wszelkie prawa zastrzeżone